»

»

»

Dátheangachais - Bilingualism

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Buntáistí an Dátheangachais

Feasacht mheititheangeolaíoch
Bíonn daoine dátheangacha níos feasaí ar theangacha agus ar an gcaoi a n-oibríonn siad.

Bialystok agus Codd, 1997; Bournot-
Trites agus Denizot, 2005; Galambos agus
Hakuta, 1988; Harley, Hart agus Swain,
1986.

Íogaireacht chumarsáide
Bíonn daoine dátheangacha níos íogaire i leith
miondifríochtaí sa chumarsáid.

Baker, 2007; Ben-Zeev, 1977; Genesee,
Lambert agus Tucker, 1975.

Solúbthacht chognaíoch
Is cruthaithí agus is solúbtha daoine dátheangacha ina gcuid smaointeoireachta.

Cummins, 1975, 1977; Lambert, Tucker
agus d’Anglejan, 1973; Lazuruk, 2007;
Ricciardelli, 1992.

Smaointeoireacht iltreoch, neamhspleáchas réimse, aithint patrún agus fadhbréiteach
Is minic a bhíonn sé níos éasca ar dhaoine dátheangacha fios an bhealaigh a dhéanamh amach agus patrúin agus figiúirí folaithe a fheiceáil.

Baker, 2001; Bialystok, 2001; Bialystok
agus Martin 2004; Cenoz agus Genesee,
1998; Peal agus Lambert, 1962.

 
Foirmiú coincheapa, aicmiú, cruthaitheacht, réasúnú analachúil, agus scileanna amharcspásúla
Agus eolas acu ar airíonna struchtúracha dhá theanga, bíonn daoine dátheangacha níos éifeachtaí agus iad ag díchódú.

Bialystok et al., 2008; Diaz agus Klingler,
1991.

Feidhmiú feidhmiúcháin níos airde agus cuimhne
eipeasóideach níos fearr

Bíonn ar chumas daoine dátheangacha gabháil
d’ionchódú agus d’aisghabháil straitéiseach agus
cuimhneamh ar imeachtaí.

Bialystok, Craik agus Luc, 2008;
Salvatierra agus Rosselli, 2011; Schroeder
agus Marian, 2012; Wodniecka et al., 2010.

 
Iolrachas cultúrtha, leathanaigeantacht, agus tuiscint
Is mó an teagmháil le cultúir agus le teangacha eile a sholáthraítear leis an dátheangachas, agus cothaítear caidreamh eatarthu leis.

Genesee, 1987; Met, 1994; Rebuffot,
1993.

 
Éascaíocht maidir leis an tríú teanga a fhoghlaim
Is éasca teangacha eile a fhoghlaim nuair a bhíonn dhá theanga ag duine cheana féin.

Cenoz, 2004; Cenoz agus Valencia, 1994;
Sanz, 2000.

Cothromaíocht deiseanna
Éiríonn go maith sa tumoideachas le daltaí ó chúlraí
éagsúla socheacnamaíocha, eitneacha agus dúchasacha.

Bruck, Tucker agus Jakimik, 1975; Caldas
agus Boudreaux, 1999; Holobow, Genesee
agus Lambert, 1991; Lindholm-Leary,
2001; Slaughter, 1997.

Buntáistí eacnamaíocha
Bíonn deiseanna fostaíochta níos fearr sa mhargadh domhanda ar fáil do dhaoine a bhfuil inniúlachtaí dátheangacha nó ilteangacha acu

Baker, 2001, 2007; Cloud, Genesee agus
Hamayan. 2000.

Gnóthachtáil acadúil
Bíonn gnóthachtáil acadúil daltaí tumoideachais ar aon dul le gnóthachtáil daltaí eile, nó níos fearr ná iad.

Cloud, Genesee agus Hamayan, 2000;
Genesee, 1987, 2004; Hamers agus Blanc,
2000; Lambert agus Tucker, 1972;
Lindholm-Leary, 2001; Lindholm-Leary
agus Howard, 2008; Gilleece et al., 2011;
Swain agus Lapkin, 1982; Turnbull, Lapkin
agus Hart, 2001.

Inniúlachtaí T1
Tar éis tréimhse leanúnach ama, bíonn gnóthachtáil T1 na ndaltaí lán-tumoideachais luaith ar aon dul le daltaí nach bhfuil sa tumoideachas, agus is minic fiú gurb airde a ngnóthachtáil.

Bourton-Trites agus Reeder, 2001;
Genesee, 1987, 2004; Gilleece et al., 2011;
Lambert et al., 1993; Ó hAinféin, 2007;
Parsons agus Lyddy, 2009; Turnbull,
Lapkin agus Hart, 2001.

Inniúlachtaí T2
Éiríonn le daltaí tumoideachais leibhéil inniúlachta i
bhfad níos airde a bhaint amach in T2 ná mar a éiríonn le daltaí nach bhfuil sa chóras tumoideachais a dhéanann staidéar ar T2 mar ábhar scoile.

Campbell et al., 1985; Genesee, 1987;
Genesee agus Lindholm-Leary, 2013;
Hamers agus Blanc, 2000; Harris, 1984;
Harris agus Murtagh, 1987, 1988; Harris et
al., 2006; Lindholm-Leary agus Howard,
2008; Lyster, 2007; Skutnabb-Kangas,
2000.

Ó Ceallaigh, T.J. (2013). Teagasc Foirm-dhírithe i gComhthéacs an Tumoideachais Lán-Ghaeilge:
Scagadh ar Pheirspictíochtaí agus ar Chleachtais Múinteoirí.
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh:
Tráchtas PhD.

The Advantages of Bilingualism

Metalinguistic awareness
Bilinguals are more linguistically knowledgeable on how languages work, and how to learn them.

Bialystok agus Codd, 1997; Bournot-
Trites agus Denizot, 2005; Galambos agus
Hakuta, 1988; Harley, Hart agus Swain,
1986.

Communicative receptiveness
Bilinguals are more perceptive of subtleties in communication.

Baker, 2007; Ben-Zeev, 1977; Genesee,
Lambert agus Tucker, 1975.

Cognitive flexibility
Bilinguals are creative and flexible in their thinking.

Cummins, 1975, 1977; Lambert, Tucker
agus d’Anglejan, 1973; Lazuruk, 2007;
Ricciardelli, 1992.

Flexible independent thinking, pattern recognition and problem solving
It is often easier for bilinguals to work-out pathways, discern patterns and uncover facts through analysis and investigation.

Baker, 2001; Bialystok, 2001; Bialystok
agus Martin 2004; Cenoz agus Genesee,
1998; Peal agus Lambert, 1962.

 
Conceptualisation, classification, creativity, analytical reasoning, and visuo-spatial skills
Based on their knowledge of the linguistic structures of two languages bilinguals are more effective at decoding.

Bialystok et al., 2008; Diaz agus Klingler,
1991.

Higher functional processing and better long-term (episodic) memory
Bíonn ar chumas daoine dátheangacha gabháil
d’ionchódú agus d’aisghabháil straitéiseach agus

cuimhneamh                                                                                  

Bialystok, Craik agus Luc, 2008;
Salvatierra agus Rosselli, 2011; Schroeder
agus Marian, 2012; Wodniecka et al., 2010.

 
Cultural pluralism, openmindedness, and understanding
Is mó an teagmháil le cultúir agus le teangacha eile a sholáthraítear leis an dátheangachas, agus cothaítear caidreamh eatarthu leis.

Genesee, 1987; Met, 1994; Rebuffot,
1993.

 
Improved additional language learning abilty
It is far easier to learn additional languages for someone who has already mastered two.

Cenoz, 2004; Cenoz agus Valencia, 1994;
Sanz, 2000.

Equal opportunities
Pupils from different socioeconomic, ethnic and cultural backgrounds all perform well in immersion education.

Bruck, Tucker agus Jakimik, 1975; Caldas
agus Boudreaux, 1999; Holobow, Genesee
agus Lambert, 1991; Lindholm-Leary,
2001; Slaughter, 1997.

Economic advantages
People at home in two, or more languages, have greater employment opportunities in a fast-changing global marketplace.

Baker, 2001, 2007; Cloud, Genesee agus
Hamayan. 2000.

Academic performance
The academic performance of pupils from an immersion education school match, and often exceed that of their peers.

Cloud, Genesee agus Hamayan, 2000;
Genesee, 1987, 2004; Hamers agus Blanc,
2000; Lambert agus Tucker, 1972;
Lindholm-Leary, 2001; Lindholm-Leary
agus Howard, 2008; Gilleece et al., 2011;
Swain agus Lapkin, 1982; Turnbull, Lapkin
agus Hart, 2001.

First language ability
After a relatively sort period of time the results of pupils in early complete immersion schools match those in ordinary schools, and often even exceed their grades in English tests.

Bourton-Trites agus Reeder, 2001;
Genesee, 1987, 2004; Gilleece et al., 2011;
Lambert et al., 1993; Ó hAinféin, 2007;
Parsons agus Lyddy, 2009; Turnbull,
Lapkin agus Hart, 2001.

Second language ability
Unsurprisingly, pupils from immersion schooling achieve far higher grades in their immersion language than their peers who attended ordinary schools and only studied the language as a school subject area.

Campbell et al., 1985; Genesee, 1987;
Genesee agus Lindholm-Leary, 2013;
Hamers agus Blanc, 2000; Harris, 1984;
Harris agus Murtagh, 1987, 1988; Harris et
al., 2006; Lindholm-Leary agus Howard,
2008; Lyster, 2007; Skutnabb-Kangas,
2000.

Ó Ceallaigh, T.J. (2013). Teagasc Foirm-dhírithe i gComhthéacs an Tumoideachais Lán-Ghaeilge:
Scagadh ar Pheirspictíochtaí agus ar Chleachtais Múinteoirí.
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh:
PhD Thesis.